fbpx Skip to main content
We will be closed July 4-8 Details
Close
close

Cov Nyaj Paab Cuam Thaus Muaj Xwm Ceev paab rua cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab kws nyob rua lub xeev Minnesota lug paab puab them puab tej nuj nqe kws raug puab thaus lub sijhawm kws muaj kev xwm ceev lug raug. Ib feem kws peb nqeg teg paab tau rua lub sijhawm kws sawvdlawg yuav tsum tau ceevfaaj vim tug kaab mob Coronavirus/COVID-19 nuav, yog peb nthuav txujcai ntxiv kuas muaj pob nyaj kws poob lossis tu ncua lawm vim yog tej txujci kws tau teem ca tau muab lawb lawm (xws le yeeb yaam, ntawv cog lug) vim yog txujkev taabncuab hab txhawj txuj tug kaab mob Coronavirus/COVID-19 nuav. Cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab muaj peevxwm thov txuj le $500 lug paab kuas muaj txwm peem vim puab tej txujci raug muab lawb lossis raug muab tso ca hab tau poob lawm.

Lub sijhawm nuav, cov nyaj paab cuam tsi yog yuav muab lug paab kuas txwm peem rua cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab kws yuav muaj lug rua yaav tom ntev lossis tej laag luam kws poob lawm. Lub Koomhoom Springboard for the Arts tau txaus sab muaj $10,000 ntawm pob nyaj kws tau kom ca lawm lug paab hab txhawb qhov kev cheem tsum nuav hab txaus sab yuav ua dlejnum nrug cov tuabneeg kws paab cuam kuas tau nyaj lug ntxiv lawv le kev thov hab kev cheem tsum.

-Cov nyaj paab rua qhov kev cheem tsum nuav tsuas yog paab rua cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab kws raug muab lawb lossis raug muab tso ca lawm, tsi yog muaj ncua ca.

- Cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab muaj cai thov pob nyaj nuav vim tas puab cov nyaj tau poob lossis tuncua vim puab tej txujci tau muab lawb lossis tau muab tso ca lawm, tsi taam yuav yog cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab txhaj le thov tau xwb.

-Cov nyaj paab cuam tsum yog paab rua cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab kws nyob rua lub xeev Minnesota xwb.

-Yog koj twb thov lawm, tsi txhob rov qaab thov dlua. Peb taabtom saib hab soj ntsuam cov ntaub ntawv thov kws peb tau txais lawm.

-Cov nyaj paab cuam thaus muaj xwm ceev vim tug kaabmob Coronavirus/COVID-19 nuav, yuav tsi tau them rov qaab hab tsi muaj kev txwv txug kev siv cov nyaj nuav.

Peb taabtom ua dlejnum nyhaav heev kuas xaa tau cov nyaj tuaj rua sawvdlawg sai li sai tau. Peb thov txhawb kuas sawvdlawg yij meem thov tuaj hab kuas sawvdlawg paub has tas peb yuav has qha rua sawvdlawg paub kuas lawv le sijhawn hab zoo le zoo tau.

Vim txujkev pem sij puag ntsoog kws muaj nuav yuav tsi yooj yim rua txujkev nrhav nyaj hab txujkev ua neej. Peb paub has tas cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab yog ib cov kws yuav raug nyhaav heev vim puab kev tuncua nyaj txaj lossis puab tej nyaj txaj tau muab txu lawm. Yog le ntawv, peb yuav ua dlejnum paab sawvdlawg lawv le muaj nyaj paab hab txu cov yaam ntxwv lawv le qhov kws tau npaaj ca lawm. Qhov nuav txhais tau has tas peb yuav npaaj rua cov tuabneeg kws muaj feem tau txais xwb:

-Dlaim ntawv thov nyaj ntawm cov tuabneej kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab yuav tsum yog cov tuabneeg kws muaj tawv nqaj dlub, cov neeg Khab, hab lwm haiv neeg.

- Dlaim ntawv thov nyaj ntawm cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab thiab yees dluab yuav tsum yog cov tuabneeg kws nyob rua cov zej zog kws dleb nroog.

- Dlaim ntawv thov nyaj ntawm cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab yuav tsum yog cov neeg xiam oob qhab, hab cov neeg kws muaj mob yooj yeem.

- Dlaim ntawv thov nyaj ntawm cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab yuav tsum yog cov LGBTQIA+

Ua tsaug ntau ntau rua txhua leej txhua tug kws tau pub hab nthuav kev paab rua pob nyaj Paab Cuam Thaus Muaj Xwm Ceev nuav. Yog koj xaav pub hab paab nyaj, thov siv qhov link nuav: https://www.givemn.org/story/Epf3ag

Peb txaus sab, zoo sab hab xaav thov ua tsaug rua cov tuabneeg coobleej kws nyob thoob plaws lub tebchaws hab lub nplajteb kws tau tsim muaj pob nyaj lug paab cuam thaus muaj xwm ceev lug raug rua cov tuabneeg kws muaj txujci xws le yeeb yaam, kus dluab lug ntawm kev suam dluab hab yees dluab. Peb npaaj tau ib cov cuabyeej hab tau muab tso uake lug paab cov tuabneeg kws nyob rua lwm qhov chaw kuas puab txhaj paub npaaj hab muaj pob nyaj lug paab cuam thaus muaj xwm ceev lug raug hab peb taabtom khaws ib dlaim ntawv kws sau has txug cov nyaj nuav nyob rua huv peb qhov website:  https://springboardforthearts.org/coronavirus/emergency-relief-fund-resources/

Siv dlaim ntawv nuav lug thov
LINK

Questions about this Fund?

Program Director- Health
 
Siv dlaim ntawv nuav lug thov
LINK

Ua tsaug ntau ntau rua txhua leej txhua tug kws tau pub hab nthuav kev paab rua pob nyaj Paab Cuam Thaus Muaj Xwm Ceev nuav. Yog koj xaav pub hab paab nyaj, thov siv qhov link nuav.

LINK