fbpx Skip to main content
We will be closed July 4-8 Details
Close
close

Cov Nyiaj Pab Cuam Thaum Muaj Xwm Ceev pab rau cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab uas nyob rau lub xeev Minnesota los pab lawv them lawv tej nuj nqe uas raug lawv thaum lub sijhawm uas kev muaj xwm ceev los raug. Ib feem uas peb nqis tes pab tau rau lub sijhawm ua sawvdaws yuav tsum tau ceev faj vim tus kab mob Coronavirus/COVID-19 no, yog peb nthuav txojcai ntxiv kom muaj pob nyiaj ua poob lossis tu ncua lawm vim yog tej txujci ua tau teem caij tseg tau muab lawb lawm (xws li yeeb yam, ntawv cog lus) vim yog txojkev tabncuab thiab txhawj txog tus kab mob Coronavirus/COVID-19 no. Cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab muaj peevxwm thov txog li $500 los pab kom lawv muaj txwm peem vim lawv tej txujci raug muab lawb lossis raug muab tso tseg thiab tau poob lawm.

Lub sijhawm no, cov nyiaj pab cuam tsis yog yuav muab los pab kom txwm peem rau cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab uas yuav muaj los rau yav tom ntev lossis tej lag luam uas poob lawm. Lub Koomhoom Springboard for the Arts tau txaus siab muab $10,000 ntawm pob nyiaj ua tau kom tseg lawm los pab thiab txhawb qhov kev cheem tsum no thiab txaus siab yuav ua haujlwm nrog cov neeg uas pab cuam kom tau nyiaj los ntxiv raws li kev thov thiab kev cheem tsum.

-Cov nyiaj pab rau qhov kev cheem tsum no tsuas yog pab rau cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab uas raug muab lawb lossis raug muab tso tseg lawm, tsis yog muaj ncua tseg.

- Cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab muaj cai thov pob nyiaj no vim tias lawv cov nyiaj tau poob lossis tu ncua vim lawv tej txujci tau muab lawb lossis tau muab tso tseg lawm, tsis tas yuav yog cov neeg uas muaj tej txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab thiaj li thov tau xwb.

-Cov nyiaj pab cuam tsuas yog pab rau cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab uas nyob rau lub xeev Minnesota xwb.

-Yog koj twb thov lawm, tsis txhob rov qab thov dua. Peb tab tom saib thiab soj ntsuam cov ntaub ntawv thov uas peb tau txais lawm.

-Cov nyiaj pab cuam thaum muaj xwm ceev vim tus kabmob Coronavirus/COVID-19 no, yuav tsis tau them rov qab thiab tsis muaj kev txwv txog kev siv cov nyiaj no.

Peb tabtom uas haujlwm nyhav heev kom xa tau cov nyiaj tuaj rau sawvdaws sai li sai tau. Peb thov txhawb kom sawvdaws yij meem thov tuaj thiab kom sawvdaws paub hais tias peb yuav hais qhia rau sawvdaws paub kom raws sijhawn thiab zoo li zoo tau.

Vim txojkev piam sij puas ntsoog uas muaj no yuav tsis yooj yim rau txojkev nrhiav nyiaj thiab txojkev ua neej. Peb paub hais tias cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab yog ib cov uas yuav raug nyhav heev vim lawv kev tu ncua nyiaj txiaj lossis lawv tej nyiaj txiaj tau muab txo lawm. Yog li ntawv, peb yuav ua haujlwm pab sawvdaws raws li qhov uas muaj nyiaj pab thiab txo cov yam ntxwv raws li qhov uas tau npaj tseg lawm. Qhov nov txhais tau hais tias peb yuav npaj rau cov neeg uas muaj feem tau txais xwb:

-Daim ntawv thov nyiaj ntawm cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab yuav tsum yog cov neeg uas muaj tawv nqaij dub, cov neeg Khab, thiab lwm haiv neeg.

- Daim ntawv thov nyiaj ntawm cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab yuav tsum yog cov neeg uas nyob rau cov zej zog uas deb nroog.

- Daim ntawv thov nyiaj ntawm cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab yuav tsum yog cov neeg xiam oob qhab, thiab cov neeg uas muaj mob yooj yeem.

- Daim ntawv thov nyiaj ntawm cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab yuav tsum yog cov LGBTQIA+.

Ua tsaug ntau ntau rau txhia leej txhua tus uas tau pub thiab nthuav kev pab rau pob nyiaj Pab Cuam Thaum Muaj Xwm Ceev no. Yog koj xav pub thiab pab nyiaj, thov siv qhov link no: https://www.givemn.org/story/Epf3ag

Peb txaus siab, zoo siab thiab xav thov uas tsaug rau cov neeg coobleej uas nyob thoob plaws lub tebchaws thiab lub ntiajteb uas tau tsim muaj pob nyiaj los pab cuam thaum muaj xwm ceev los raug rau cov neeg uas muaj txujci xws li yeeb yam, kos duab los ntawm kev suam duab thiab yees duab. Peb npaj tau ib cov cuabyeej thiab tau muab tso uake los pab cov neeg uas nyob rau lwm qhov chaw kom lawm thiaj paub npaj thiab muaj pob nyiaj los pab cuam thaum muaj xwm ceev los raug thiab peb tabtom khaws ib daim ntawv uas sau hais txog cov nyiaj no nyob rau hauv peb qhov website:  https://springboardforthearts.org/coronavirus/emergency-relief-fund-resources/

Siv daim ntawv no los thov
Link

Questions about this Fund?

Program Director- Health
 
Siv daim ntawv no los thov
Link

Ua tsaug ntau ntau rau txhia leej txhua tus uas tau pub thiab nthuav kev pab rau pob nyiaj Pab Cuam Thaum Muaj Xwm Ceev no. Yog koj xav pub thiab pab nyiaj, thov siv qhov link no.

Link